"Ľudové klenoty II."

     Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského, v snahe pokračovať v úsilí zbierať a uchovávať ľudovú slovesnú tvorbu, vyhlásila I. časť projektu "Ľudové klenoty", ktorý bol zameraný na terénny zber tejto tvorby v obciach a mestách nášho regiónu. Zberatelia, ktorí zaslali svoje materiály do 30.7.2008 sa stretnú v priestoroch knižnice v novembri 2008.

V súčasnosti vyhlasuje II. časti tohto projektu na rok 2008/2009.
Cieľom projektuje pomocou širokej verejnosti zozbierať rozprávky, povesti, príbehy zo života ľudí, opisov pamätných udalostí,zaujímavé zážitky, ktoré sa tradujú v rodinách, obci, či regióne, ktorú si pamätajú z mladosti, či z rozprávania iných ľudí o rôznych významných udalostiach dávnej minulosti až do roku 1990.

Zberatelia sú deti, mládež i dospelí
Spôsob zberu ľudovej slovesnosti
: osloviť starších členov rodiny, priateľov, známych. Zapísať ich rozprávanie tak, aby záznam obsahoval:

  1. celú udalosť, povesť, rozprávku, príbeh, ktorá sa rozpráva v obci či regióne
  2. meno, priezvisko, bydlisko a vek autora (rozprávača)
  3. meno a priezvisko, adresa, vek zberateľa, ktorý záznam pripravuje
  4. dátum zaznamenania

Formát: Záznam terénneho zberu môže byť v jazyku slovenskom i maďarskom, príp. môžu byť zaznamenané aj nárečové slová, ktoré sa v danej oblasti používali, alebo ešte používajú. Zozbierané materiály spracované vo formáte A4 môžu byť písané:

  • čitateľným rukopisom tlačenými písmenami
  • písacím strojom alebo PC

Zozbierané materiály doručiť do Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, osobne, poštou prípadne zaslať v elektronickej podobe e-mailom: kniznica@kniznica-rv.sk predmet ľudové klenoty.

Termín ukončenia zberu: 30.6.2009

Vyhodnotenie: október 2009 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, kde budú vyhodnotení najlepší zberatelia Zozbierané materiály plánujeme dvojjazyčne vydať v knižnej podobe na pamäť generáciám súčasným i budúcim.

Informácie: kniznica@kniznica-rv.sk, tel.č. 058/7880911, 058/7880912, 058/7880917

^

posledná aktualizácia: 11. november 2008 8:20
kniznica@kniznica-rv.sk