Literárne dni Pavla Dobšinského 2008

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 

vyhlasuje

IX. ročník autorskej súťaže 

Literárne dni Pavla Dobšinského 2008 

Podmienky: 
Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované. Súťaž je žánrovo neohraničená. Súťažiaci môže zaslať najviac 3 poetické, prozaické alebo dramatické útvary. Na každú prácu je potrebné uviesť meno autora, vek a bydlisko. U žiakov a študentov aj ročník a navštevovanú školu.

Témy:
1. Voľná 
2. Literárna tvorba k ilustráciám ilustrátorov: Katarína Ševelová - Šuteková, Dušan Kállay, Peter Čisárik, Svetozár Mydlo

Práce budú zaradené podľa veku do týchto kategórií: 

1.kategória: žiaci 1.- 4.roč.základných škôl 
2.kategória: žiaci 5.-9.roč.základných škôl a I.stupňa 8-ročných gymnázií 
3.kategória: študenti 
4.kategória: dospelí

Uzávierka súťaže: 1. júla 2008 Vyhodnotenie: október 2008 

Súťažné práce (v 3 exemplároch) zaslať v termíne na uvedenú adresu. Víťazné práce budú zverejnené v zborníku, ktorý vydá Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave po vyhodnotení súťaže. 

Adresa: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
Kontakt: 058/7880918, 7880915 e-mail: kniznica@kniznica-rv.sk, riaditel@kniznica-rv.sk

^

posledná aktualizácia: 10. marca 2008 13:30
kniznica@kniznica-rv.sk